Sklep internetowy

Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Zamawiającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie przewidzianym w przepisie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 2. Prawo odstąpienia wykonywa się poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy skierowanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem.
 4. Prawo odstąpienia od umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje w stosunku do umów:
  a. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy pokrywa Zamawiający.

 

Reklamacje

 1. W przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Zamawiający stwierdzi w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
 2. W przypadku, gdy wady otrzymanego produktu nie mają związku z udzieloną na ten produkt gwarancją, Zamawiający ma także możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio u Sprzedawcy.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i przesłana na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie lub też złożona w formie elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy: bok.sklep@onicooil.pl
 4. Reklamacja powinna określać nazwę reklamowanego towaru, datę jego nabycie, opis niezgodności towaru z umową, określenie chwili ujawnienia się niezgodności towaru z umową, a także zakres żądania Zamawiającego (wymiana produktu na wolny od wad, obniżenie ceny, naprawa, odstąpienie od umowy). Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (np. fakturę lub rachunek.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając swoje stanowisko za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail Zamawiającego lub adres korespondencyjny, wskazane przez reklamującego w reklamacji.
 6. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 7. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 8. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 8 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 9. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie przysługuje od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
 10. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 11. Zamawiający, będący konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.